Przeglądy techniczne budynków – kluczowy element utrzymania bezpieczeństwa i wartości nieruchomości

W obliczu wzrastających wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wartości nieruchomości, przeglądy techniczne budynków stanowią kluczowy element zarządzania każdym obiektem budowlanym. Regularne kontrole umożliwiają nie tylko utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, ale także zapewniają ochronę zdrowia ludzi i bezpieczeństwa mienia.

Prawo budowlane jasno określa, że każdy zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych, które służą zapobieganiu negatywnym skutkom niszczących działań czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

W niniejszym artykule omówimy szczegółowo wszystkie aspekty związane z przeglądami technicznymi, od ich definicji, poprzez wymogi prawne, aż po konsekwencje zaniedbań.

Obowiązki związane z użytkowaniem obiektu budowlanego

Utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie jest nie tylko kwestią estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego muszą regularnie sprawdzać stan techniczny budynku, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. Przewiduje to art 62 ust. Prawa Budowlanego, gdzie zaznaczono, że właściciel ma obowiązek dbania o obiekt i przeprowadzania niezbędnych przeglądów technicznych.

Ponadto, przeglądy te mają na celu także ochronę środowiska i zabezpieczenie budynku przed niszczeniem przez wpływy atmosferyczne i niszczące działania. Są to działania, które pomagają zapobiegać poważnym awariom i unikać kosztownych napraw.

Definicja przeglądu technicznego budynku według prawa budowlanego

Przegląd techniczny budynku to kompleksowe sprawdzenie stanu technicznego wszystkich jego elementów, mające na celu wykrycie ewentualnych usterek czy uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jego użytkowania. Zgodnie z prawem budowlanym, przegląd ten powinien być przeprowadzany w sposób regularny, a jego wyniki rejestrowane w książce obiektu budowlanego.

Przeczytaj również  Dlaczego umiejętności komunikacyjne są ważne życiu zawodowym i osobistym?

Przeglądy techniczne budynków obejmują zarówno elementy konstrukcyjne, jak i instalacje wewnętrzne, takie jak instalacje gazowe, przewody kominowe, czy urządzenia służące ochronie środowiska. Sprawdzane są również przejścia przyłączy instalacyjnych oraz oporność izolacji przewodów.

Znaczenie regularnych przeglądów technicznych dla bezpieczeństwa mienia i zdrowia ludzi

Niezwykle ważnym aspektem przeglądów technicznych jest ich wpływ na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo mienia. Regularne kontrole pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogą prowadzić do awarii lub wypadków. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie sytuacji, w których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego, a co za tym idzie – zagrożenie dla mieszkańców czy użytkowników budynku.

Przegląd techniczny budynku powinien być przeprowadzany przez osoby z odpowiedniej specjalności, mające uprawnienia do oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji. Ich wiedza i doświadczenie są niezbędne, aby prawidłowo ocenić stanu technicznego budynku i zdecydować o konieczności przeprowadzenia napraw.

Wymogi prawne dotyczące okresowości przeglądów technicznych obiektów budowlanych

Przepisy prawa budowlanego wymagają, aby przeglądy techniczne były przeprowadzane regularnie – przynajmniej raz w roku dla instalacji, takich jak przewody kominowe, oraz co pięć lat dla pozostałych elementów budynku. Okresowość ta jest minimalnym wymogiem, a w zależności od rodzaju i stanu technicznego obiektu, przeglądy mogą być przeprowadzane częściej.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych określa dokładne terminy, w jakich należy przeprowadzać przeglądy techniczne budynków. Opóźnienie lub zaniedbanie w ich realizacji może skutkować odpowiedzialnością prawną zarządcy czy właściciela obiektu.

Rodzaje obiektów budowlanych podlegających przeglądom technicznym i ich specyfikacja

Wśród obiektów budowlanych, które podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym, wyróżnia się budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, przemysłowe oraz specjalne, takie jak mosty czy wieże telekomunikacyjne. Każdy z tych obiektów ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia podczas kontroli.

 • Budynki mieszkalne – wymagają szczególnej uwagi na instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz gazowych.
 • Użyteczność publiczna – tutaj konieczne jest sprawdzenie takich elementów, jak instalacje przeciwpożarowe czy ewakuacyjne.
 • Obiekty przemysłowe – wymagają kontroli procesów technologicznych i związanych z nimi instalacji.
Przeczytaj również  Usługi prawnicze w dzisiejszych czasach

Zakres działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

Czynniki wpływające na użytkowanie obiektu mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na jego stan techniczny. Do tych drugich zaliczają się:

 • Wpływy atmosferyczne – mogą powodować korozję metali, uszkodzenia elewacji czy połacie dachów.
 • Niszczące działania – na przykład wibracje wywołane przez maszyny lub ruch drogowy, które mogą prowadzić do mikropęknięć w konstrukcji budynku.

Wpływ warunków atmosferycznych na niszczące działanie elementów budynku

Warunki atmosferyczne takie jak deszcz, śnieg, lód czy silne wiatry, mogą znacząco wpłynąć na niszczące działanie różnych elementów budynku. W szczególności są to:

 • Dachy – obciążenie śniegiem czy woda z opadów mogą prowadzić do przecieków i uszkodzeń pokrycia dachowego.
 • Ściany zewnętrzne – narażone są na działanie wilgoci i zmiany temperatur, co może prowadzić do pęknięć i zniszczenia tynku.

Przebieg przeglądu technicznego budynku i jego kluczowe etapy

Przegląd techniczny rozpoczyna się od wizji lokalnej, podczas której oceniany jest ogólny stan budynku. Następnie dokładnie sprawdzane są poszczególne elementy budynku, takie jak:

 • Konstrukcja – czy nie ma widocznych uszkodzeń, deformacji czy pęknięć.
 • Instalacje – ocena stanu instalacji elektrycznych, grzewczych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych.

Rola zarządcy obiektu budowlanego w procesie kontroli stanu technicznego

Zarządca obiektu budowlanego pełni kluczową rolę w procesie przeglądów technicznych. To on jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli, a także za zatrudnienie odpowiednich specjalistów do ich wykonania. Zarządcy muszą także upewnić się, że wszystkie niezbędne naprawy są wykonane we właściwy sposób i na czas.

Obowiązki zarządcy obejmują również prowadzenie książki obiektu budowlanego, w której rejestrowane są wszelkie naprawy, kontrole i przeglądy. Jest to dokumentacja, do której wgląd mają nie tylko właściciele, ale także organ nadzoru budowlanego.

Analiza estetyki obiektu budowlanego jako elementu przeglądu technicznego

Oprócz aspektów technicznych, ważnym elementem przeglądów jest również estetyka obiektu budowlanego. Dbanie o wygląd budynku ma bowiem wpływ nie tylko na jego wartość rynkową, ale także na komfort użytkowników i sposób, w jaki obiekt wpisuje się w otoczenie.

Przeczytaj również  Triple Net Lease – Co to jest?

Podczas przeglądu ocenie podlegają między innymi:

 • Stan elewacji – czy nie wymaga odświeżenia czy naprawy.
 • Estetyka ogólna – czy obiekt nie został zaniedbany i czy nie wymaga prac porządkowych.

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne

Instalacje zewnętrzne, takie jak przewody elektryczne, anteny czy elementy odwodnienia budynku, są szczególnie narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych. Dlatego ważne jest regularne ich sprawdzanie w ramach przeglądu technicznego, aby uniknąć awarii i zapewnić bezpieczeństwo mienia.

Sprawdzenie stanu technicznego obejmuje na przykład:

 • Stan rynien i rur spustowych – czy nie są zatkane czy uszkodzone.
 • Stan anten i przewodów elektrycznych – czy nie ma uszkodzeń izolacji czy widocznych śladów korozji.

Przegląd przewodów kominowych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania obiektu

Przewody kominowe pełnią kluczową rolę w bezpiecznym funkcjonowaniu instalacji ogrzewczych. Ich zły stan może skutkować nie tylko mniejszą efektywnością ogrzewania, ale także poważnymi zagrożeniami, takimi jak zatrucie tlenkiem węgla czy pożar.

Podczas przeglądu technicznego przewodów kominowych kontrolowane są m.in.:

 • Szczelność przewodów – czy nie ma przecieków czy pęknięć.
 • Przepustowość – czy nie ma zatorów, które mogłyby zaburzać prawidłowy przepływ spalin.

Kontrole urządzeń służących ochronie środowiska w kontekście przeglądów technicznych

Współczesny przegląd techniczny obejmuje także kontrole urządzeń służących ochronie środowiska, takich jak oczyszczalnie ścieków czy systemy recyklingu. Są to elementy niezbędne do spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców i użytkowników budynku.

Zostają one sprawdzone pod kątem:

 • Sprawności działania – czy systemy prawidłowo wykonują swoje funkcje.
 • Zgodności z przepisami – czy spełniają aktualne normy ochrony środowiska.

Znaczenie utrzymania należytego stanu technicznego instalacji gazowych

Instalacje gazowe wymagają szczególnej uwagi ze względu na wysokie ryzyko związane z ich awariami. Przeglądy tych instalacji mają na celu upewnienie się, że są one bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników budynku.

Kontrole instalacji gazowych obejmują:

 • Sprawdzenie szczelności przewodów i połączeń – aby uniknąć wycieków gazu.
 • Ocena stanu urządzeń gazowych – takich jak kuchenki czy piece, pod kątem ich bezpieczeństwa i efektywności działania.

Konsekwencje prawne zaniedbania obowiązku przeglądów technicznych

Zaniedbanie przez właściciela lub zarządcę obowiązku przeprowadzenia przeglądu technicznego może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W skrajnych przypadkach może to skutkować nawet pozbawieniem wolności, na przykład gdy zaniedbanie doprowadzi do wypadku.

Konsekwencje mogą obejmować:

 • Kary finansowe – nałożone przez organ nadzoru budowlanego.
 • Odpowiedzialność cywilna – w przypadku wystąpienia szkód u osób trzecich.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych a przepisy dotyczące przeglądów technicznych

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów technicznych. Określa m.in. częstotliwość przeglądów, ich zakres oraz kwalifikacje osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

Zgodnie z rozporządzeniem, przeglądy powinny być przeprowadzane przez:

 • Osoby mające odpowiednie kwalifikacje – które posiadają uprawnienia do oceny stanu technicznego budynku.
 • Specjalistów w danej dziedzinie – np. instalatorów gazowych czy kominiarzy.
Call Now Button