Metody FIFO LIFO FEFO LOFO – Czym są?

Wycena zapasów jest kluczową czynnością w prowadzeniu działalności gospodarczej, mającą bezpośredni wpływ na rachunek zysków i strat oraz optymalizację zysków. Wśród różnorodnych metod wyceny produktów, szczególną uwagę przykuwa metoda LIFO, która w niektórych sytuacjach może być bardziej korzystna niż popularny FIFO czy FEFO. Przeanalizujmy więc LIFO w praktycznym zastosowaniu, wraz z jej zaletami i wadami.

 • Metoda LIFO (“ostatnie weszło, pierwsze wyszło”) to technika wyceny zapasów, która może być korzystna w czasach wzrostu cen.
 • Pozwala na podniesienie kosztów i obniżenie zysków podlegających opodatkowaniu, ale wymaga dokładnego monitorowania i znajomości przepisów.
 • Stosowanie LIFO może napotkać na wyzwania, w tym restrykcje prawne oraz może być skomplikowana w zarządzaniu magazynem.
 • Alternatywami dla LIFO są między innymi metody FIFO, FEFO, LOFO oraz średniej ważonej ceny nabycia.
 • Przyszłość LIFO zależeć będzie od zmian rynkowych oraz regulacji prawnych.

Zrozumienie metody LIFO i jej zastosowania

Metoda LIFO (Last In, First Out), czyli metoda najpóźniejszej dostawy, jest metodą wyceny zapasów, która zakłada, że towar zakupiony jako ostatni jest pierwszy w kolejności do sprzedaży lub zużycia. Jest to podejście odwrotne do metody FIFO (First In, First Out), czyli metody ceny najwcześniejszej dostawy, w której pierwszeństwo mają towary zakupione najwcześniej. LIFO jest szczególnie użyteczna w czasach wzrostu cen, gdyż pozwala ona na „wyciąganie” z magazynu najdroższych, ostatnio kupionych towarów, co może prowadzić do wykazania niższych kosztów zakupu i wyższego zysku operacyjnego.

 • Zastosowanie LIFO może być korzystne w branżach, w których ceny surowców i materiałów szybko rosną. Pozwala to firmom na zminimalizowanie wpływu podwyżek cen na koszty produkcji.
 • LIFO jest również często wykorzystywana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych do zarządzania portfelem aktywów, gdzie priorytet mają akcje lub inne instrumenty finansowe zakupione po wyższych cenach.
Przeczytaj również  Certyfikacja WiredScore – Co to jest?

Co to jest metoda LIFO?

Definicja metody LIFO

Metoda LIFO, znana również jako metoda rozchodów „ostatni przybył, pierwszy wyszedł”, jest techniką stosowaną w rachunkowości do wyceny zapasów i kosztów ich rozchodu. W momencie wydawania produktu z magazynu zakłada się, że najpierw rozchodzą się te jednostki towaru, które zostały zakupione lub wyprodukowane jako ostatnie.

Kluczowe aspekty zasady LIFO

Podstawową zasadą LIFO jest założenie, że ostatnio nabyte lub wyprodukowane towary są pierwszymi, które opuszczają magazyn. Wpływa to na wycenę towarów w następujący sposób:

 • Podczas wzrostu cen, stosowanie LIFO może prowadzić do wykazywania wyższych kosztów zakupu, co w efekcie obniża zyski podlegające opodatkowaniu.
 • W okresach obniżek cen metoda ta może skutkować wykazywaniem niższych kosztów i wyższymi zyskami, co jest mniej korzystne w kontekście podatkowym.

Kiedy stosuje się LIFO?

Zastosowanie LIFO w różnych branżach

LIFO znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą zmiennością cen. Kilka przykładów to:

 • Przemysł ciężki, gdzie surowce wykorzystywane w produkcji często podlegają dużym wahaniom cenowym.
 • Branże związane z paliwami kopalnymi, gdzie koszty zakupu często rosną.

Optymalizacja kosztów i optymalizacja zysków za pomocą LIFO

Stosowanie LIFO może przyczynić się do optymalizacji kosztów i zysków firmy:

 • W sytuacji rosnących cen, metoda ta pozwala na podniesienie kosztów zakupionych towarów, co zmniejsza zysk brutto i podatek dochodowy.
 • LIFO wymaga dokładnego monitorowania stanów magazynowych, co może być pomocne w dalszej optymalizacji procesów logistycznych i magazynowych.

Co to jest FIFO i jak różni się od LIFO?

Definicja metody FIFO

Metoda FIFO, czyli “pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, jest przeciwieństwem metody LIFO. W metodyce FIFO zakłada się, że to pierwsze zakupione towary są pierwszymi, które są sprzedawane lub zużywane.

Porównanie FIFO i LIFO w kontekście zarządzania zapasami

Kluczowe różnice pomiędzy FIFO a LIFO w kontekście zarządzania zapasami to:

 • W FIFO pierwszeństwo mają towary starsze, co może być korzystne przy produktach o krótkim terminie przydatności.
 • W LIFO pierwsze wykorzystywane są towary najnowsze, co może prowadzić do zwiększenia wartości zapasów w czasie wzrostu cen.
Przeczytaj również  Praca zdalna a dojazd do biura: Wszystko, co musisz wiedzieć

Wpływ FIFO i LIFO na wartość zapasów i wynik finansowy

 • Metoda FIFO może prowadzić do wykazania niższego kosztu sprzedanych towarów i wyższego zysku w okresie wzrostu cen.
 • LIFO, ze względu na ujmowanie najnowszych (często droższych) zakupów jako kosztów, może skutkować wykazaniem wyższych kosztów i niższego zysku, co jest korzystne w kontekście podatkowym.

Rozszerzenie wiedzy o inne metody wyceny zapasów

Metoda FEFO – First Expired, First Out

Metoda FEFO to kolejna strategia wyceny zapasów, szczególnie przydatna w branżach, gdzie produkty mają określone terminy przydatności:

 • W FEFO pierwszeństwo mają produkty z najbliższym terminem ważności, co minimalizuje ryzyko strat związanych z przeterminowaniem towaru.
 • Jest to metoda często stosowana w branżach spożywczych, farmaceutycznych oraz wszędzie tam, gdzie szybki obrót produktami jest kluczowy.

Metoda LOFO – Lowest In, First Out

LOFO, czyli “najtaniej kupione, pierwsze wychodzi”, to metoda rzadziej stosowana, ale mająca swoje zastosowanie:

 • Pozwala na utrzymanie w magazynie towarów z wyższymi wartościami, co może być korzystne w strategii inwestycyjnej.
 • W branżach o dużych wahaniach cen, LOFO pomaga zachować stabilność wartości zapasów.

Praktyczne przykłady zastosowania metody LIFO

LIFO w magazynowaniu towarów wielkogabarytowych

Metoda LIFO jest często stosowana w przypadku magazynowania towarów wielkogabarytowych, gdzie:

 • Nowo dostarczone duże przedmioty są składowane na zewnątrz lub na górze stert, co ułatwia ich szybkie wydawanie.
 • LIFO pomaga redukować czas i koszty operacyjne związane z przemieszczaniem ciężkich przedmiotów.

Wykorzystanie LIFO w sprzedaży towarów z krótkim terminem przydatności

Chociaż LIFO nie jest typową metodą dla produktów z krótkim terminem ważności, w pewnych kontekstach może znajdować zastosowanie:

 • W przypadku towarów, których termin przydatności jest długi, LIFO pomaga w optymalizacji zarządzania kosztami.
 • Może być również wykorzystana w sytuacjach, gdy firma specjalizuje się w sprzedaży ostatnich sztuk produktów z nadchodzącym końcem okresu przydatności w atrakcyjnych cenach.
Przeczytaj również  Jakie oświetlenie do biura wybrać?

LIFO w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

W towarzystwach funduszy inwestycyjnych stosowanie LIFO może być strategią zarządzania portfelem aktywów:

 • Pozwala na optymalizację wyników inwestycyjnych poprzez sprzedaż akcji lub innych instrumentów finansowych zakupionych po wyższych cenach.
 • Może też być odpowiedzią na konkretną strategię inwestycyjną lub wymogi regulacyjne.

Zalety i wady stosowania metody LIFO

Jak LIFO wpływa na obliczanie zysków i podatki?

LIFO ma bezpośredni wpływ na obliczanie zysków i podatki:

 • Może pozwalać na wykazanie niższego zysku i tym samym obniżenie podatku dochodowego w okresie wzrostu cen.
 • W dłuższej perspektywie, LIFO może prowadzić do wyższej wyceny zapasów i większych zobowiązań podatkowych w momencie ich sprzedaży.

Wyzwania związane z metodą LIFO

Stosowanie LIFO może napotkać na różne wyzwania:

 • Może być skomplikowane w przypadku dużych ilości towarów o różnych kosztach nabycia.
 • Wymaga ścisłego przestrzegania przepisów rachunkowych i podatkowych, które mogą różnić się w zależności od jurysdykcji.

Przykłady, kiedy LIFO jest najkorzystniejszą metodą

LIFO może być najkorzystniejsza, gdy:

 • Firma spodziewa się dalszego wzrostu cen materiałów i chce minimalizować zyski podlegające opodatkowaniu.
 • W magazynach przechowywane są towary, których wartość nie spada z upływem czasu, a wręcz przeciwnie – wzrasta.

Alternatywy dla metody LIFO

Metoda średniej ważonej ceny nabycia

Jako alternatywa dla LIFO i FIFO, stosowana jest również metoda średniej ważonej ceny nabycia:

 • Polega na wyliczeniu średniej ceny zakupu wszystkich jednostek towaru i przypisaniu jej do wszystkich wydawanych produktów.
 • Zmniejsza wpływ skrajnych wahań cenowych na wycenę kosztów i zysków.

Metoda ceny najwcześniejszej i najpóźniejszej dostawy

Inną alternatywą są metody oparte na czasie dostawy:

 • Metoda ceny najwcześniejszej (FIFO) – polegająca na pierwszeństwie wydania produktów najstarszych.
 • Metoda ceny najpóźniejszej (LIFO) – gdzie pierwszeństwo mają najnowsze zakupy.

Zastosowanie metody kolejki w wycenie zapasów

Metoda kolejki, znana też jako FIFO, może być rozwiązaniem dla firm, gdzie ważne jest zachowanie ciągłości procesów i unikanie przestojów:

 • Pomaga w uporządkowanym i konsekwentnym zarządzaniu magazynem.
 • Jest szczególnie użyteczna w branżach z szybkim obrotem towarów i krótkim terminem przydatności.

LIFO w świetle przepisów i regulacji

LIFO a międzynarodowe standardy rachunkowości

Należy pamiętać, że stosowanie LIFO może być ograniczone przez międzynarodowe standardy rachunkowości:

 • W niektórych krajach LIFO jest niedozwolone lub ograniczone przez lokalne przepisy podatkowe.
 • Wymaga szczegółowej wiedzy i stosowania się do przepisów rachunkowych w kontekście międzynarodowym.

Restrykcje i ograniczenia stosowania metody LIFO

Istnieją pewne restrykcje w stosowaniu LIFO:

 • Przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę przepisy krajowe, które mogą wykluczać możliwość stosowania LIFO.
 • W sytuacji zmiany metody wyceny zapasów na LIFO, firmy często muszą uzyskać zgodę odpowiednich organów podatkowych.

Zakończenie: Podsumowanie i perspektywy przyszłego stosowania LIFO

Dlaczego warto rozważyć LIFO?

Podsumowując, metoda LIFO może być korzystna w określonych sytuacjach gospodarczych i branżowych, szczególnie tam, gdzie obserwuje się szybkie i znaczące wzrosty cen materiałów i towarów. Jest to metoda pożądana w kontekście zarządzania kosztami i podatkami, choć wymaga dokładnej analizy i przestrzegania przepisów.

Możliwe zmiany i trend w stosowaniu metody LIFO w przyszłości

W przyszłości trend w stosowaniu LIFO może ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej, inflacji oraz zmian w przepisach prawnych. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa monitorowały te zmiany i dostosowywały swoje strategie wyceny zapasów do aktualnych warunków gospodarczych.

Call Now Button